kancelaria@adwokat-biernacki.pl
+48 696 214 081

Tak. Ustawa z dnia 02. marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz. 1225) reguluje kwestie związane z umowami zawieranymi pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem poza lokalem przedsiębiorstwa, jak również umowami zawieranymi na odległość, tj. bez jednoczesnej obecności obu stron przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, w tym również środków komunikacji elektronicznej. Naszego problemu dotyczy ta druga kategoria umów. W tym zakresie wskazana ustawa przewiduje dla kupującego – konsumenta uprawnienie do odstąpienia od umowy i to bez podania przyczyn. Konieczne jest jedynie złożenie przez kupującego oświadczenia na piśmie, w ciągu 10 dni, licząc od dnia wydania rzeczy. Jeśli sprzedający – przedsiębiorca w żaden sposób nie poinformował kupującego – konsumenta o takim uprawnieniu, termin ten ulega wydłużeniu do trzech miesięcy, licząc od dnia wydania rzeczy. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie pisemnego oświadczenia sprzedawcy – przedsiębiorcy (listem poleconym). Skutkiem odstąpienia umowa jest uważana za niezawartą, kupujący – konsument zwolniony jest z wszelkich zobowiązań, to co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym (dla kupującego oznacza to zwrot pieniędzy), zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 

Wpisy z bloga

Podstawowe porady prawne dla każdego

22.07.2014 - 14:50


Dlaczego powinniśmy korzystać z porad prawn...

21.07.2014 - 14:50


Jak nie zapłacić podatku od spadku?

21.07.2014 - 14:50


Prawa pracowników i jak z nich korzystać...

21.07.2014 - 14:50

+ więcej